Historia2017-08-22T12:26:46+00:00

Historia

Wybudowana Kopalnia Boera (nazwa pochodzi od założyciela kopalni – inspektora inżyniera Boera) spowodowała wzrost liczby mieszkańców i potrzebę zbudowania szkoły.

Początki szkoły

Dzieje szkolnictwa w Kostuchnie (południowej dzielnicy Katowic) sięgają początków XX wieku i nierozerwalnie związane są z rozwojem regionu, jego strukturą demograficzną, sytuacja gospodarczą i kulturalną.

Szkoła została wybudowana na gruncie należącym do księcia pszczyńskiego Hochberga, który także wspomagał jej działalność w okresie przedwojennym. 1 maja 1916 roku szkołę oddano do użytku. Jak podaje kronika szkolna, była jedną z piękniejszych w powiecie pszczyńskim.

Naukę w szkole rozpoczęło 157 uczniów. Kierownikiem szkoły został nauczyciel Boczek, a w urząd wprowadził go inspektor szkolny z Mikołowa. W lipcu 1922 roku nastąpiła reorganizacja szkolnictwa i utworzono Wydział Oświaty Publicznej z Inspektoratem Pszczyna II w Mikołowie. Kierownikiem szkoły został Franciszek Tokarz.

Lata trzydzieste i czterdzieste XX wieku

W 1930 roku nastąpiła rozbudowa budynku szkolnego. Dobudowano 5 izb lekcyjnych, salę gimnastyczną i przedszkole. Od 1 lipca 1931 roku kierownikiem szkoły został Aleksander Jarończyk

17 września 1932 roku szkole nadano imię Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Trzy lata póśniej nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru szkolnego, który w okresie wojny zaginął. Po wojnie zaprzestano używać imienia szkoły.

Rozbudowa szkoły w 1930 roku

Rozbudowa szkoły w 1930 roku

15 lutego 1945 roku (po krótkich pracach adaptacyjnych) w szkole rozpoczęło naukę 182 uczniów. W kolejnych latach ich liczba stale rosła. Szkołę wyposażono w pomoce dydaktyczne, a dzieci aktywnie działały w organizacjach szkolnych. Dobrze układała się współpraca z rodzicami. Dzięki kierownikowi Franciszkowi Kustwanowi i ofiarnej pomocy rodziców przeprowadzono remont szkoły, wymieniono ogrodzenie boiska szkolnego, utworzono bibliotekę i czytelnię.

W okresie II wojny światowej szkoła była zamknięta, ale zorganizowane było tajne nauczanie.

Lata sześćdziesiąte

W roku 1966 rozpoczęto reformę szkolnictwa. Wprowadzono ośmioletnią szkołę podstawową. We wrześniu 1968 roku kierownictwo szkoły objęła Genowefa Szuścik, zaś od marca 1969 roku Stefania Starczewska. W tym okresie młodzież aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły, działając w samorządzie szkolnym, w harcerstwie i innych organizacjach. Uczniowie szkoły uzyskiwali dobre wyniki w olimpiadach przedmiotowych i konkursach. Szkoła zdobyła II miejsce w Polsce w konkursie „Azymut węgiel”. W szkole funkcjonowały przedmiotowe koła zainteresowań.

Od 1962 do 1965 roku nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawował Inspektorat Oświaty w Tychach, a od czerwca 1975 roku Inspektorat Oświaty w Katowicach. Szkole nadano numer 29.

Rozwój szkoły

Od 1 września 1979 roku dyrektorem szkoły została Mirosława Pelc i pełniła tę funkcję do września 2004r. W szkole nastąpiło dalsze wzbogacenie kalendarza imprez szkolnych, rozwój wychowania kulturalnego młodzieży i rozwój turystyki pieszej. Szkoła wzbogacała się o pomoce naukowe i książki do biblioteki. Uruchomiono świetlicę szkolną i stołówkę. W 1981 roku wykonano radiofonizację szkoły, a 1990 roku zainstalowano sieć wideo.

W 1993 roku szkoła pozyskała dodatkowe środki finansowe z budżetu miasta na utworzenie pracowni komputerowej. W latach następnych remontowano budynek szkolny, wybudowano dwa boiska sportowe i bieżnię z tartanowymi nawierzchniami. Dużym wydarzeniem w życiu szkoły były obchody 80 rocznicy powstania placówki, połączone z powrotem do dawnego imienia szkoły – Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury.

Tablica upamiętniająca patronów szkoły

Tablica upamiętniająca patronów szkoły

Rozbudowa szkoły

W 2003 roku rozpoczęła się rozbudowa placówki zainicjowana przez ówczesną dyrektor szkoły Mirosławę Pelc. Remont zakończył się w 2004 r. uroczystym otwarciem nowej dobudowanej części, w której znalazły się: świetlica, szatnia oraz pomieszczenia gospodarcze. Uroczystość otwarcia nowej części szkoły uświetnili swoją obecnością: Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Kuratorium Oświaty.

Rozbudowa szkoły w 2003 roku

Rozbudowa szkoły w 2003 roku

Dzisiejsze czasy

Od września 2004 r. funkcję dyrektora pełni Halina Nawara. Dzięki jej staraniom i pozyskanym sponsorom powiększono starą pracownię komputerową. Nowa będzie teraz  liczyła 14  stanowisk uczniowskich.

  • W nowej części budynku w miejsce starych szatni dla uczniów utworzono świetlicę szkolną.
  • W wielu salach pojawiły się nowe, kolorowe meble.
  • Szkoła zmienia swój wygląd, staje się bardziej kolorowa i funkcjonalna.
  • Powstają nowe pracownie…

W 2006 roku szkoła obchodziła jubileusz 90 – lecia, uroczyste obchody zostały uhonorowane obecnością prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz miejskich, oświatowych i kościelnych. Jubileuszowi 90 – lecia szkoły towarzyszyły występy artystyczne uczniów i wystawy tematyczne.

Od września 2014 roku funkcję dyrektora szkoły pełni Ryszard Szymura, który zainicjował modernizację szkoły, której celem było wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt komputerowy i multimedialny. Priorytetem dla szkoły stało się bezpieczeństwo i zapewnienie uczniom optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju.

W roku 2015 i 2016 w ramach Budżetu Obywatelskiego Katowic zostały zgłoszone projekty, których beneficjentem była szkoła i dzięki którym w klasach 1-3 zostały zakupione krzesła, ławki i tablice interaktywne do każdej klasy.  W roku 2016 uzyskane fundusze zostały przeznaczone na doposażenie świetlicy, sali zabaw i nowoczesnej terminalowej pracowni komputerowej.

W czerwcu   2016 roku obchodziliśmy jubileusz 100-lecia Szkoły.

Obchodom jubileuszu towarzyszyło  otwarcie wystawy historycznej „Boerschachte – Kolonja Boera – Boże Dary. Dzieje szkoły i osiedla” Wystawa przygotowana we współpracy z Muzeum Historii Katowic przybliża nie tylko historię  naszej szkoły, ale także dzieje jej najbliższego otoczenia i dzielnicy na przestrzeni ostatniego stulecia.

Obecny wygląd szkoły

Obecny wygląd szkoły

Obecny wygląd szkoły
Obecny wygląd szkoły
Obecny wygląd szkoły
Obecny wygląd szkoły
Obecny wygląd szkoły
Obecny wygląd szkoły

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress