Harmonogram rekrutacji uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej nr 29 w Katowicach

Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej nr 29 w Katowicach

odbywa się według następującego harmonogramu

Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Katowice jest organem prowadzącym (zgodnie z zał. Nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice

Lp.

Termin

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

Rodzaj czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym

l.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

od 5 marca do 27 marca 2019 r. do godz. 15.00

od 6 do 14 maja 2019 r. do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdząjących spełnianie

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy-Prawo Oświatowe

do 5 kwietnia 20 l 9 r.

do 22 maja 20 l 9 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 8 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00

do 23 maja 20 l 9 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 9 kwietnia 2019 r.

do15 kwietnia 20 19 r. do godz.l5.00

od 24 maja 2019 r.

do 31 maja 20 19 r. do godz.l5.00

5.

Podanie do publicnej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 kwietnia 20 19 r. do godz. 15.00

do 13czerwca 2019 r. do godz, 15.00

2019-02-03T07:48:51+00:00

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress